Byggnadsarbeten i Sjuhäradsbygden

HJ Bygg & Entreprenad AB är ett byggföretag som varit verksamt inom branschen sedan 1968. Företaget sysslar med alla typer av förekommande byggnadsarbeten samt försäljning av byggmaterial från butik.

Antalet anställda i företaget är 28, varav 24 yrkesarbetare. Kunskaper hos yrkesarbetarna är bland annat snickeri, mureri, kakel, klinker och undertaksarbeten.

Plåtslageriarbeten utförs av plåtslagare i vår egen verkstad. Transporter till arbetsplatser och kunder sker med våra kranbilar.

Kontor, lager och butik är beläget i Viskafors, mellan Borås och Kinna.


Miljöpolicy

Vårt företags övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Vår strävan är att uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas. Detta innebär att vi ska:

 • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
 • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständiga förbättringar.
 • Minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt som det är möjligt.
 • Använda oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är särskilt miljömedvetna.
 • Varudeklarera byggnader avseende byggmaterial och bedöma dessa ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.
 • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor eller miljö.

Restprodukter

Rivningsmaterial sorteras i container från Borås Energi & Miljö. Avfallet tippas sedan på av kommunen godkända platser för respektive produkt.

Vid mindre jobb har vi egna mindre container som avfallet läggs i. Dessa sorteras och töms i större containrar på vårt lager i Viskafors.

Sorteringen är uppdelad enligt följande:

 • Trä
 • Metall
 • Papper
 • Brännbart
 • Isolering
 • Gips
 • Tryckimpregnerat

De produkter som inte vi har möjlighet att sortera i Viskafors går direkt till respektive avfallsanläggning. Tömning av container på vårt lager sker regelbundet vid Sobacken avfallsanläggning utanför Borås.